ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์ สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอเทียบวุฒิ (กรณีส่งเป็นเอกสาร)
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารกลับ
    สำนักทดสอบทางการศึกษา อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    โทร. 02-2885789-91